Analyse: Alphabet van beurslieveling naar verschoppeling

Het is even wennen. Alphabet, de moedermaatschappij van onder meer Google, heeft tot dusverre een moeilijk jaar achter de rug. De koersontwikkeling blijft duidelijk achter bij die van andere techreuzen als Amazon, Netflix en Facebook. Alphabet moet in 2019 een hard gevecht op meerdere fronten leveren. De omzetgroei lijkt te vertragen en het bedrijf voelt zeer nadrukkelijk de hete adem van overheden overal ter wereld in de nek.

Ⓒ REUTERS

Analisten kijken daarom met bijzondere belangstelling uit naar de presentatie van de cijfers op 25 juli aanstaande. De verwachtingen zijn hooggespannen. De winst per aandeel moet uitkomen op $ 11,25 tegen $ 4,54 in 2018. De omzet zal naar verwachting met 16,9% omhoog gaan. Dat getal klinkt indrukwekkend, maar is toch minder dan het historisch gemiddelde. De omzetgroei zal zodoende op 25 juli het hete hangijzer bij uitstek zijn. Gaat het om een groeivertraging die samenhangt met een vertragende economie of zijn we getuige van hernieuwde concurrentie die nu marktaandeel afpikt van Google. Volgens meer optimistische analisten bergt Google enkele zeer aansprekende innovaties in de mouw, waardoor Alphabet weer de echt dominante partij wordt op het gebied van search advertising. Dat zou al terug te zien moeten zijn in de cijfers over 2020.

Vermeend misbruik

Een tweede hete hangijzer zal ongetwijfeld de steeds grotere problemen van Alphabet met overheden zijn wereldwijd. In 2018 legde de Europese Commissie het bedrijf een boete op van Euro 4,3 miljard. Het opleggen van die boete is min of meer te beschouwen als een startsein voor andere overheden om eens stevig aan de slag te gaan. Zo lopen er onderzoeken in India en in het Verenigd Koninkrijk naar beschuldigingen als zou Alphabet van zijn sterke marktpositie misbruik maken om de competitie te smoren.

Zonder meer zorgwekkend is de groeiende oppositie op de thuismarkt, de Verenigde Staten. Tijdens de laatste Algemene Vergadering vroeg de actiegroep SumOfUs het management Alphabet op te splitsen voordat de overheid zulks zou bevelen. De kans daarop begint toe te nemen. Misschien wel geënthousiasmeerd door het voortvarende gedrag van Eurocommissaris Margrethe Verstager zijn het ministerie van Justitie en de Federal Trade Commission een onderzoek begonnen naar een mogelijk machtsmisbruik door Alphabet, maar ook naar concullega’s als Facebook en Amazon.

Mogelijke opsplitsing

Een groeiend leger bedrijven toont een steeds grotere bereidheid om de Amerikaanse overheid van informatie te voorzien over het ‘wangedrag’ en machtsmisbruik van Alphabet. Het gaat om minder bekende namen als TripAdvisor en Yelp, maar ook om grote namen als Microsoft en Oracle. Ook de Europese Commissie heeft haar medewerking toegezegd. Het zal naar alle waarschijnlijkheid nog jaren duren voordat er een beslissing valt of Alphabet wel of niet daadwerkelijk opgesplitst gaat worden. In de tussentijd blijft het waarschijnlijk business as usual. De grote adverteerders kunnen feitelijk niet zonder de schaal waarop Google opereert en de kennis die het bedrijf in huis heeft over bijvoorbeeld consumentengedrag en demografische trends.

Mocht het ooit zover komen en Alphabet wordt opgesplitst, dan is er volgens sommige analisten nog geen man overboord. Opgebroken kan het wel eens 50% meer waard zijn. Historische voorbeelden als Standard Oil en AT&T (Ma Bell) bewijzen dat zulks zeer wel mogelijk is.

Tot zover Cor Wijtvliet

Waardering door Syb van Slingerlandt

Waardering

Alphabet is een waardecreërende onderneming en geschikt als belegging voor de lange termijn. De Rentabiliteit Eigen Vermogen bedroeg de laatste 10 jaar gemiddeld 15,1%. Dat wil zeggen dat op iedere ingehouden $100,- winst gemiddeld $15,10 per jaar werd verdiend. Dit gemiddelde behoeft wel een kanttekening. In de periode 2009-2013 bedroeg de gemiddelde REV 18,7% tegenover 13,7% in de vijf jaar daarna. De prognoses van de winst per aandeel voor de komende 3 jaar vertalen zich in een REV van 16,9%.

Autonome groei

Alphabet is in 2015 begonnen met de inkoop van aandelen. In de periode 2015-2018 werd voor bijna $19 miljard aan aandelen ingekocht. Door aandelenoptieregelingen voor het personeel neemt het Eigen Vermogen en het aantal aandelen daarentegen jaarlijks gestaag toe. Alphabet keert geen dividend uit. Rekening houdend met aandeleninkoop en emissies werd van de winst de laatste 5 jaar gemiddeld ruim 90% ingehouden voor autonome groei. Verder heeft Alphabet nauwelijks rentedragende schulden.

Waardering per aandeel

Wij berekenen een waarde per aandeel voor Alphabet van $1883.- uitgaande van een REV van 16,5% voor de komende 10 jaar, een winstinhouding van 90,5% en een verwatering door inkoop aandelen die gecompenseerd wordt door uitgifte van aandelen in het kader van aandelenoptieregelingen. Als discontofactor hanteren we 6%.

Door Syb van Slingerlandt en Cor Wijtvliet

Cor Wijtvliet is afgestudeerd als historicus aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands handelsbankwezen. In de jaren 1996 – 2009 was hij aandelenanalist bij Van Lanschot Bankiers. Sindsdien is hij zelfstandig gevestigd analist, auteur en spreker.

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een databse waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com.

BOVENSTAAND ARTIKEL WERD OP 04 juli 2019 ALS COLUMN  GEPUBLICEERD IN DE FINANCIËLE TELEGRAAF

Facebooktwitterlinkedinmail

Tags: , , , , ,