vanslingerlandt logo

Toelichting Begrippen

Autonome Groei.
Groei gefinancierd uit ingehouden winsten van de onderneming.

Beurs/boekwaarde
Koers/eigen vermogen per aandeel.

Cash flow /kasstroom.
In cash flow berekeningen wordt de kasstroom gevolgd, benodigd voor een activiteit, en de kasstroom die door die activiteit wordt gegenereerd.

Disconto(voet).
Percentage waartegen toekomstige waarden contant gemaakt worden. Een bedrag van 109 te ontvangen na een jaar heeft een huidige (=contante) waarde van 100 bij een discontovoet van 9%.

Dividend payout ratio.
Gedeelte van de winst dat uitgekeerd wordt aan aandeelhouders. In de berekeningen gaat het om het feitelijk uitgekeerde gedeelte van de winst. Dus gedeclareerd dividend minus in de vorm van aandelen opgenomen dividend, en anderszins niet opgenomen cash dividend.

Jaarrekening.
Balans, Verlies & Winstrekening plus Toelichting.

Kapitaalkostenvoet.
Kapitaalmarktrente plus risicopremie (zie ook toelichting bij grafiek).

Koers/winstverhouding
Koers/nettowinst per aandeel

Gemiddelde winsten.
Ondernemingen genereren meer dan gemiddelde winsten indien en naarmate de Rentabiliteit op het Eigen Vermogen (REV) hoger is dan de discontovoet.

Normaliseren.
Aanpassen (corrigeren) van waarderingsgrondslagen in jaarrekeningen, die algemeen aanvaard zijn voor de jaarverslaglegging, maar die niet geschikt zijn voor waardering van een onderneming. Door normalisatie worden jaarrekeningen, en daardoor ondernemingen onderling vergelijkbaar.

Rentabiliteit Eigen Vermogen (REV).
(Netto resultaat – preferent dividend)/(eigen vermogen – preferent
aandelenkapitaal).

Risico premie/risico-opslag.
Historische verschil tussen de opbrengst van 20 jarige treasury bonds en aandelen (zie ook toelichting grafiek).

Beleggingsresultaat.
Dividend + koersresultaat

Waarde toevoegen /vernietigen.
Ondernemingen creëren/voegen waarde toe indien en naarmate de Rentabiliteit op het Eigen Vermogen (REV) hoger is dan de discontovoet. Ondernemingen vernietigen waarde indien en naarmate de Rentabiliteit op het Eigen Vermogen lager is dan de discontovoet.