Werkgrafiek

Te openen door op de pagina stockselector het betreffende bedrijf aan te klikken. De interactieve grafiek is onderverdeeld in:

 • Referentiekader met historische gegevens over perioden van 5,10 en 15 jaar
 • Inputgegevens in te vullen door gebruikers
 • Waarderingsgrafiek op basis van zelf ingebrachte gegevens
  Werkgrafiek Uitleg

  Werkgrafiek Uitleg

  Met deze slides wordt er uitleg gegeven over de verschillende onderdelen en inputgegevens van de werkgrafiek. Door stap voor stap door de fotos te gaan wordt elke onderdeel toegelicht:

  • Variabele 1 Rentabiliteit Eigen Vermogen
  • Variabele 2 Dividend Payout
  • Variabele 3 aantal jaren groei
  • Variabele 4 disconto
  • Speciale variabele: inkoop aandelen om in te trekken/vernietigen
  REV gegevens van de werkgrafiek

  Variabele 1 Rentabiliteit Eigen Vermogen (REV)

  • De gemiddelde Rentabiliteit Eigen Vermogen (REV) over de laatste 5,10 en 15 jaar (zie referentiekader). De REV geeft antwoord op de vraag: wat verdiende het management van de onderneming op iedere ingehouden euro winst gemiddeld per jaar? Dus als op €100 in een jaar €20 is verdiend bedraagt de REV 20%. Voor REV cijfers per jaar verwijzen we naar “REV genormaliseerd” onder het blok “Inputgegevens”
  • REV per jaar voor de komende drie jaar op basis van de geprognotiseerde winsten per aandeel (zie inputgegevens).
  • Op basis van cijferbeoordeling en prognoses van de Winst Per Aandeel (WPA) moet je zelf voor de lange termijn een redelijk te achten REV invullen (zie inputgegevens).
  Dividend Payout Percentage

  Variabele 2 Dividend Payout

  • Het dividend payout percentage over de laatste 5,10 en 15 jaar (zie referentiekader). Dat is het procentuele deel van de winst dat gemiddeld over de aangegeven periode is uitbetaald. Voor Dividend Payout cijfers per jaar verwijzen we naar “Dividend Payout” onder het blok “Inputgegevens”
  • Op basis van cijferbeoordeling, prognoses van het dividend payout percentage en dividendpolitiek van de onderneming moet je zelf voor de lange termijn een redelijk te achten payout percentage inbrengen (zie inputgegevens).
  Bovengemiddelde Winstgevendheid

  Variabele 3 Aantal jaren groei

  Aantal jaren meer dan gemiddelde winstgevendheid (slider aantal jaren groei bij inputgegevens). Bedrijven die meer dan gemiddeld winstgevend zijn verdienen meer dan de vergoeding die de aandeelhouder gemiddeld wenst te ontvangen (cost of capital=disconto) voor een belegging in aandelen. De slider “aantal jaren groei” staat standaard op 10 jaar en dat is sowieso in orde bij een REV=disconto omdat er dan geen waardecreatie is.

   

  (Ver)Koop percentages

  Variabele 4 Disconto

  Historisch onderzoek laat zien dat een aandeelhouder gecompenseerd wil worden voor de gederfde risicoloze opbrengst van staatsobligaties en voor het risico door te investeren in een onderneming. Samen is dat zo’n 9% (3% gederfde rente en 6% risicopremie). Wij rekenen op dit moment met een disconto van 6-9%. Om ons te beschermen tegen inschattingsfouten hanteren we bij aankoop een veiligheidsmarge van standaard 6% boven de “verkopen vanaf” discontovoet.

   

  (Ver)Koop percentages

  Finetuning discontovoet

  • Berekening van de waarde van een onderneming en de prijs die we ervoor willen betalen (referentiekader verkopen vanaf en kopen tot op basis van BBW en K/W) rekening houdend met de hoogste/laagste Beurs-/Boekwaarden (BBW) en Koers-/winstverhoudingen (K/W) over de laatste 5,10 en 15 jaar. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van de historische REV’s en dividend pay out percentages in de 5,10 en 15 jaar.
  • Bij een disconto van 9% in bovenstaand voorbeeld bedraagt de “verkopen vanaf” waarde €59,- en bij een disconto van 15% de “kopen tot” prijs €35,- en lijkt de markt een ander disconto percentage te hanteren.
  • Bij een disconto van 6% berekenen we een waarde van €105 (verkopen vanaf) en komen we redelijk in de richting van de berekende verkoopwaarden bij 5,10 en 15 jaar op basis van historische hoogste BBW’s en K/W’s. Hanteren we een veiligheidsmarge van 6% en disconteren we tegen 12% dan komen we met een koopprijs van €61 een eind in de buurt van de koopprijs obv de historische laagste BBW’s en K/W’s.

  De slider voor het berekenen van de maximale “verkopen vanaf” waarde hebben we gelimiteerd op 6%. Prachtige bedrijven kunnen daardoor overgewaardeerd lijken. Vaak is de periode van meer dan gemiddelde winstgevendheid voor dergelijke ondernemingen langer dan 10 jaar en zijn zij bijgevolg mogelijk niet overgewaardeerd.

  In het voorbeeld zijn we bereid een aandeel te kopen voor €61. Door “Grafiek in cijfers” links onder het kader “Inputgegevens” aan te klikken zien dat we die waarde al bereiken vóór het 4de jaar.

  Dus als de meer dan gemiddelde winstgevendheid al na het 3de jaar ophoudt te bestaan dan hebben nog steeds niet teveel betaald. Mocht de meer dan gemiddelde winstgevendheid 20 jaar blijven bestaan dan hebben we een aandeel gekocht met een waarde van €134.

  Let op: beleggen is geen exacte wetenschap. Bij het inschatten van een discontovoet hanteren wij daarom een schaal met stappen van minimaal 0.5%.

  (Ver)Koop percentages

  Speciale variabele: Inkoop aandelen om in te trekken/vernietigen

  Met ons rekenmodel wordt de waarde van de onderneming berekend. Zolang het aantal uitstaande aandelen gelijk blijft maakt het voor een aandeelhouder niet uit of je de waarde per aandeel berekent of de waarde van de onderneming als geheel.

  • In het referentiekader bij de werkgrafiek vermelden we de procentuele toename van het belang van na inkoop resterende aandeelhouders in de onderneming (+Eigen Vermogen Per Aandeel door inkoop) over de laatste 5,10 en 15 jaar.
  • De inkoop van aandelen wordt doorgaans gefinancierd uit de winst, uitgifte van aandelen en een toename van rentedragende middelen. Bij “Dividend+inkoop aandelen” wordt aangegeven welk deel van de winst is besteed aan de uitkering van dividend plus inkoop van aandelen over de laatste 5,10 en 15 jaar.
  • Op basis van een cijferbeoordeling en bestudering van de autorisatie van aandeleninkoop programma’s op de investor relations site en in jaarrekeningen brengen we een schatting in (lange termijn inputgegevens Dividend + inkoop aandelen) van het deel van toekomstig winsten dat besteed gaat worden aan dividend + inkoop aandelen en de procentuele jaarlijkse toename van het EVPA van na inkoop resterende aandeelhouders.
   Facebooktwitterlinkedinmail