vanslingerlandt logo

Toelichting ratio’s

Rentabiliteitsratio’s

Rentabiliteit totaal vermogen.
(Groepsresultaat + rentelasten – belastingaftrek op rentelasten)/ Totaal vermogen

Omloop totaal vermogen.
Omzet / totaalvermogen

Earnings margin.
(Groepsresultaat + rentelasten – belastingaftrek rente lasten)/ Omzet.

Rentabiliteit totaal vermogen vóór afschrijvingen.
(Groepsresultaat + rentelasten – belastingaftrek rentelasten + afschrijvingen c.q.
waardeverminderingen – belastingaftrek afschrijvingen c.q. waardeverminderingen)/Omzet.

Rentabiliteit eigen vermogen.
(Netto resultaat – preferent dividend) / (gemiddeld eigen vermogen – gemiddeld preferent
aandelenkapitaal).

REV genormaliseerd.
Rentabiliteit van het eigen vermogen, na correctie (normalisering) van waarderingsgrondslagen
die algemeen aanvaard zijn voor de jaarverslaglegging, maar die niet geschikt zijn voor
waardering van een onderneming. Door normalisering worden jaarrekeningen, en daardoor
ondernemingen onderling vergelijkbaar.

Bedrijfsresultaat totaal vermogen.
Bedrijfsresultaat / totaal vermogen

Payout ratio’s

Dividend/winst.
Beschikbaar gesteld dividend gewone aandelen/(netto winst – preferent dividend).

Dividend – stockdividend/winst.
(Beschikbaar gesteld dividend – stockdividend)/(netto winst – preferent dividend).

(Dividend + inkoop aandelen)/Winst 

Dividend -stockdividend + bedragen besteed aan inkoop aandelen voor intrekking/vernietiging ten laste van de winst

Groei ratio’s

Groei omzet.
Omzet jaar laatste periode /omzet basis periode.

Groei opbrengst totaal vermogen.
Opbrengst totaal vermogen laatste periode /opbrengst totaal vermogen basisperiode
Opbrengst totaal vermogen: Groepsresultaat + rentelasten – belastingaftrek op rentelasten.

Groei winst per aandeel.
Winst per aandeel laatste periode / winst per aandeel basis periode
Winst per aandeel: (netto winst – preferent dividend) / gemiddeld aantal gewone aandelen.

Toename Eigen Vermogen Per Aandeel door inkoop aandelen

Procentuele toename van het EVPA voor na inkoop resterende aandeelhouders door intrekking/vernietiging van aandelen

Credit ratio’s

Current ratio
(Voorraden+ vorderingen+ effecten+ liquide middelen)/kort vreemd vermogen.

Equity ratio (EV/TV)
Eigen vermogen/balanstotaal.

Genormaliseerde Equity ratio (EV/TV)

Genormaliseerd eigen vermogen/balanstotaal

EV/EV + rentedragende schulden.
Eigen vermogen / (balanstotaal – niet rentedragende schulden).

Genormaliseerd EV/EV + rentedragende schulden.

Genormaliseerd eigen vermogen / (balanstotaal – niet rentedragende schulden).

Rentedekking.
(Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening+ belasting resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening + buitengewoon resultaat na belasting) /rentelasten.

Gegevens per aandeel

Beurskoers (gemiddeld)
Gemiddelde beurskoers van het boekjaar.

Winst per aandeel.
(Netto resultaat- preferent dividend)/ gemiddeld aantal gewone aandelen.

Winst per aandeel van voortgezette activiteiten.
(Netto resultaat van voortgezette activiteiten – preferent dividend)/gemiddeld aantal gewone
aandelen.

EBIT.
Earnings before interest and taxes
Bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor amortisatie/impairment goodwill, interest leases, research
and development uitgaven, en bedrijfsmatige bijzondere baten en lasten (operating)/ gemiddeld
aantal gewone aandelen.

EBITDA.
Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Bedrijfsresultaat gecorrigeerd
voor amortisatie/impairment goodwill, interest leases, research and development uitgaven,
bedrijfsmatige bijzondere baten en lasten (operating) en aftrek afschrijvingen
c.q.waardeverminderingen/ gemiddeld aantal gewone aandelen.

Omzet per aandeel.
Omzet/gemiddeld aantal gewone aandelen.

Eigen vermogen per aandeel.
(Eigen vermogen – preferent aandelenkapitaal)/aantal gewone aandelen per ultimo.

Genormaliseerd Eigen vermogen per aandeel.
(Genormaliseerd eigen vermogen – preferent aandelenkapitaal)/aantal gewone aandelen per ultimo.

Werkkapitaal.
(Voorraden+ vorderingen+ effecten+ liquide middelen- kort vreemd vermogen)/ aantal gewone
aandelen.

Market price ratio’s

Koerswinstverhouding
Koers/nettowinst per aandeel

Winst/koers(yield)
Nettowinst per aandeel/koers

Dividendrendement
Dividend per aandeel/koers

Beurswaarde/genormaliseerde boekwaarde
Koers/genormaliseerd eigen vermogen per aandeel

Beleggingsresultaat.
Dividend + koersresultaat.